T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  • ANTALYA DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

  • ANKARA FARKINDALIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

  • 26 Şubat 2018

    ANTALYA, DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

  • 4 Ocak 2018

    ANKARA, PROJE BAŞLANGIÇ TOPLANTISI


Duyurular

18

Ocak 2018

DUYURU

AMAÇ

İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yapılacak çalışmala günümüzde geçerli olan harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle bütün idari birim sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal bir sınır verisi elde edilecektir. Bu projenin hayata geçirilmesi ile veriyi talep eden kurum ve kuruluşlara, bir bilgi sistemi üzerinden paylaşım sağlanacaktır. Kısaca, Mahalli İdare Sınırları Coğrafi Bilgi Sistemi (MİDAS) olarak adlandırılabilecek, internet üzerinden her türlü mülki idare sınır ve merkez bilgilerinin yönetilip sunulacağı online bir e-devlet hizmeti de devreye alınmış olacaktır.

Yukarıda bahsedilen projelerde kullanılmak üzere mevcut durumun tespit edilmesi/değerlendirilmesi, projenin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve verilerin ortaya çıkarılması, projenin uygulanmasında yaşanabilecek olumlu veya olumsuz tarafların anlaşılması için konuyla ilgili paydaşların katılacağı toplantıların, çalıştayların, anketlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayesde paydaşlar arasında bilgi paylaşımı/aktarımını sağlanacaktır. Paydaşların katkısıyla, problemin tanımı ve çözümü, projenin nihai amacı, çalışma yöntemini belirlenecek ve 2018 yılında gerçekleşmesi planlanan teknik ve mevzuat çalışmalarının dayanakları ve gerekçeleri oluşturulacaktır.

Böylece projenin uygulanabilirliği test edilecek ve uygulamada yaşanacak sorunlara ilişkin öngörüler sağlanacaktır. Ayrıca yapılacak analiz çalışmaları sonucunda idari sınırların sayısallaştırılması için örnek çalışma yapılması,mevcut durum analizi, fizibilite teknik şartnamesi ve süre ve maliyet analiz dökümanı hazırlanması amaçlanmaktadır.

27 Şubat - 1 Mart 2018
ANTALYA
88 Katilimci
8 Konuşmacı

ANTALYA
Değerlendirme Çalıştayı 2018

MİDAS Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında 27 Şubat-01 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da “Akka Antedon Hotel’ de Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmiştir.

Toplam 88 katılımcıyla gerçekletşrilen farkındalık çÇalıştayı kapsamında 3 gün süre ile çeşitli sunumlar, etkinlikler ve katılımcıların soru/cevap/değerlendirmelerini içeren paneller gerçekleştirilmiştir.

5-7 Şubat 2018
ANKARA
250 Katilimci
8 Konuşmacı

Ankara
Farkındalık Çalıştayı 2018

81 il belediyesi temsilcisi, 81 valilik temsilcisi, 39 paydaş kurum temsilcisi ve akademisyenlerin katılacağı, Ankara’da 250 kişilik ve 3 (üç) gün süreli “FARKINDALIK ÇALIŞTAYI” gerçekleştirecektir. Bu çalıştay çıktılar ile sağlıklı bir Mevcut Durum analizi, Paydaş Analizi ve GZFT analizi yapılacaktır.

Bu çalıştay ile paydaşların yaşadıkların kök sorunlar, iş süreçleri, mevzuat, mekansal ve metadata veriler (erişim,sahip,etkilenen paydaş,diğer verilerle ilişkisi,paylaşım) ile mevcut durum irdelenip mevcut görüşler ortaya çıkartılacak, öncelilerin öne çıkartılması, durumun netleştirilmesi, çözüm önerilerinin toplanması şeklinde gerçekleştirilecektir.

26 Şubat - 2 Mart 2018
ANTALYA
100 Katılımcı
6 Konuşmacı

Antalya
Değerlendirme Çalıştayı 2018

Farkındalık çalış tayından sonra İİGM belirlediği 100 kişilik bir ekip ile Antalya’da ve 5 (beş) gün süreli bir değerlendirme çalıştayı düzenlenecektir.

Bu çalıştay ile merkezi sınır veri standartları, sahipleri, erişim yetkileri belirlenecek. İdari birim sınırlarının coğrafi tabanlı yönetilmesi bilgi sisteminin kurulmasına ilişkin sistem analizi ve tasarımı için ön çalışmalar yapılacaktır. Bu sistemin sorunsuz hayata geçirilebilmesi için gerekli olan mevzuat değişikleri irdelenip bir eylem planı oluşturulacaktır.


PAYDAŞLAR

Çalıştay paydaşları aşağıdaki gibidir.

İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ